PROMOCJA MIESIĄCA 
Rabaty nawet do 25%

Regulamin zakupów

 

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem http://www.123opakowania.pl przez Click-Pack sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-940), przy ul. Genewskiej nr 25, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000240307, REGON: 140221528, NIP: 5272480117, kapitał zakładowy 62 500, 00 zł, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

 

Oferta Sklepu jest skierowana wyłącznie do  podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Oferta nie jest skierowana do Konsumentów.

 

Szybki kontakt ze Sprzedającym, we wszystkich sprawach dotyczących Sklepu internetowego (m.in. pytania, reklamacje, zamówienia) jest możliwy za pośrednictwem następujących danych kontaktowych (dalej „Adres Sprzedawcy”):

 

Dane teleadresowe:
Click-Pack Sp. z o.o.
ul. Genewska 25
03-940 Warszawa
Tel.: +48 223783917 lub +48 600556123
fax:
+48 226316099
e-mail: info@123opakowania.pl

 

§ 1
Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1)      Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadzące działalność gospodarczą, która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

2)    Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3)      Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;

4)      Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

5)      Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

6)      Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.123opakowania.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

7)      Strona – Usługodawca lub Klient;

8)      Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

9)      Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

10)   Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

11)   Usługodawca (także „Sprzedawca”) – Click-Pack sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-940), przy ul. Genewskiej nr 25, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000240307, REGON: 140221528, NIP: 5272480117, kapitał zakładowy 62 500, 00 zł;

12)   Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

13)   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

§ 2
Obowiązki Stron

 

1.       Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.       Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

 

§ 3
Zamówienia

 

1.   Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji. Zamówienia można składać także telefonicznie - dzwoniąc pod numer 223783917 (całkowity koszt rozmowy wg taryfy operatora), od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00.

2.   W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać  na stronie internetowej Sklepu wyboru Towaru, zalogować się na Konto Klienta albo podać niezbędne  dane do założenia Konta Klienta albo skorzystać z zakupu jednorazowego bez zakładania Konta klienta poprzez podanie danych, które są wymagane przez Sprzedawcę podczas składania Zamówienia oraz złożyć   Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.

3.   Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

4.     Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

5.      Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem realizacji Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

6.    Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia o realizacji Zamówienia,  o którym mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do  zawarcia Umowy sprzedaży.

 

§ 4
Ceny, płatności oraz dostawa Towaru
(Sposób spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę)

 

1.        Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami netto tzn. nie zawierają podatku VAT.

2.    Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

3.       Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

a)      przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata); - korzystając z tej formy płatności Klient otrzymuje 1% rabatu od kwoty Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia, rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu Zamówienia, a jego wysyłka następuje po uznaniu płatności na koncie Sprzedawcy (w ciągu 48godzin od Zamówienia).

b)      za pobraniem – zapłata gotówka w momencie odbioru Towaru.

4.   Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) wysyłka będzie realizowana dopiero odpowiednio po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy.

5.     Za moment dokonania płatności uważa się moment uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6.  Zamówione Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyłącznie pod prawidłowo określone i zweryfikowane adresy dostaw.

7.   Czas realizacji Zamówienia wynosi do 4 dni roboczych. Jeżeli Zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.

8.   Dla celów rozliczeniowych przyjmuje się, że Zamówienia złożone po godzinie 14.00 zaliczane są do Zamówień kolejnego dnia roboczego.

9.     Dostawa Towaru realizowana jest transportem Sprzedawcy lub przesyłką kurierską przez kuriera. W każdym przypadku jest to Dostawca. Po wysyłce zamówionego Towaru, Klient jest powiadamiany informacją w formie elektronicznej, na wskazany adres email.

10.    Jeżeli wartość dostawy nie przekracza kwoty 400zł netto, Klient zostanie obciążony kosztami dostawy. O ewentualnych kosztach dodatkowych Klient zostanie powiadomiony najpóźniej w chwili potwierdzenia Zamówienia.

11.            Na wszystkie zamówione Towary Sprzedawca wystawia dowód zakupu (fakturę lub paragon).

12.            Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta.

Odbiór przesyłki

13.  Klient w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.

14.Klient odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności Dostawcy. Odbiór dostawy bez dodatkowych uwag potwierdza, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym i jest zgodna z Zamówieniem Klienta.

15.Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

 

§ 5
Rękojmia za wady fizyczne Towaru
(Reklamacje i procedura reklamacyjna)

 

1.            Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

2.            Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.

3.       Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie lub pocztą e-mail na adres Sprzedawcy.

4.            Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć Sprzedawcy wadliwy Towar.

5.            W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Towaru (faktura). W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.

6.            Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

1)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

2)      żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

7.            Klient zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.

8.            Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych i innych zastrzeżeń dotyczących transportu rozpatrywane będą tylko na podstawie pisemnego protokołu sporządzonego w momencie odbioru przesyłki i potwierdzonego podpisem Dostawcy. Dokument powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje u Klienta.

 

§ 6
Dane osobowe

 

1.       Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych.

 

2.       Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 

3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.

4.       Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.

 

5.       Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

 

§ 7
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1.   Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z Konta Klienta) jest zawierana na czas nieokreślony.

2.  Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn.

3.   Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

4.      Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

5.   Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu po bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

 

§ 8
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego

 

1.            Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:

1)      przedstawienie oferty Sklepu,

2)      możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym możliwość zawierania Umów sprzedaży na odległość,

3)      informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,

4)      możliwość korzystania z Konta Klienta,

2.            Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji.

3.            Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 4 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.

4.            Korzystanie z usług określonych w ust. 1 jest nieodpłatne.

5.   Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

 

§ 9
Sądowe rozstrzyganie sporów

 

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

§ 10
Postanowienia końcowe

 

1.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.       Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, nieodpłatnie za pośrednictwem podstrony Sklepu (Regulamin) dostępnej z każdego poziomu w Sklepie.

3.       Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4.       Zmiana Regulaminu może się odbyć przy zachowaniu warunków określonych w art. 3841 kodeksu cywilnego.

5.       Prawa do wszelkich treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, a w szczególności prawa autorskie do zdjęć, opisów Towarów, nazwa Sklepu, znaki towarowe przysługujące Usługodawcy oraz producentom Towarów, wchodzące w skład Sklepu elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy, a naruszenie ww. praw podlega odpowiedzialności karnej, w tym obarczone jest sankcją pozbawienia wolności.

 

§ 11
Odpowiedzialność karna

 

1.       Wykorzystanie niniejszego Regulaminu w całości lub w jakiejkolwiek części stanowi naruszenie praw autorskich autorów i podlega odpowiedzialności karnej, w tym obarczone jest sankcją pozbawienia wolności na podstawie przepisów art. 115 i nast. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.       W przypadku wykrycia rozpowszechniania niniejszego Regulaminu w całości lub w jakiejkolwiek części autorzy podejmą wszelkie dostępne środki prawne w celu ustalenia odpowiedzialności właściwych osób, a ponad odpowiedzialność karną osób naruszających, także będą dochodzić od tych osób odszkodowania.